ދީން

ފިތުނައިގެ ނުރައްކާތެރިކަން

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުވަނީ ފިތުނަ ފަސާދައިގެ ހާއްޔަކަށްވެފައެވެ. އެތަކެއް ފިތުނަތަކެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެން…

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ

ޢަޤީދާ، މިބަސް ނެގިފައިވަނީ اَلْعَقْدُ މިބަހުންނެވެ. އެއީ އެއްޗެއް އައްސައި ގޮށްޖަހައި ބަނދެލުމެވެ. (ޢަރަބިބަހުން…