ކޮވިޑް 19

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޑިސީސް 2019 ނުވަތަ ކޮޮވިޑް 19ގެ އަލާމާތްތައް ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ ޗައިނާގެ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ…

ރާއްޖެ އައި ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓް

އިޓަލީވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވަ މރ.ޖޯޖް ކޯބިންއަކީ، ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފުކުރުމަށް މެދުވެރި ފަރާތެވެ.…