ކިޔަވައިދިނުމުގައި ފައިދާހުރި އުކުޅުތަކާއި ގޮތްތައް ބޭނުންކުރުން

ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ ނޭންގޭ ބަޔަކަށް އެއްޗެއް އޮޅުން ފިލުވާދިނުމެވެ. އެހެންކަމުން ހަމައެކަނި މުދައްރިސަކު ކްލާހަށް އައިސް ލެކްޗަރ ދިނުމަކުން ކުދިންނަށް އެއްޗެއް އެނގުނު ކަމަކަށްނުވާނެއެވެ. އަދި މުދައްރިސަކު ހުސްގަޑި ފުރާލުމަށް ކްލާހަށް އައިސް ކިޔަވައި ދިނަކަސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަގްސަދު ހާސިލްވީ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. ކިޔަވައި ދިނުމުގެ މަގްސަދު ހާސިލްވާނީ ކިޔަވައިދެވޭ އެއްޗެއް ދަރިވަރުންނަށް…

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މައިންބަފައިންގެ ދައުރު( 1ވަނަ ބައި)

ދެލޮލުގެ ނޫރުފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅެމުން އަންނަ ދަރިންނަކީ މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެއްވާފައިވާ އަގުބޮޑު ޖައުހަރެކެވެ. އެ ޖައުހަރު އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެއްވާފައިވަނީ އެ ދެކޭ މީހުންގެ ލޮލަށާއި ހިތަށް ފިނިކަންލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ބައްޓަންކޮށް ސިފަޖެއްސުމަށެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ދަރިންނަކީ މައިންބަފައިނަނަށް މާތް ﷲ ހަވާލްކުރަށްވާ އަމާނަތެކެވެ. އެ އަމާނަތަށް ރައްކާތެރި ވެގެން މެނުވީ ، ދުނިޔެއާ އާޙިރަތުގައި…

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މައިންބަފައިންގެ ދައުރު( 1ވަނަ ބައި)

ދެލޮލުގެ ނޫރުފަދައިން އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅެމުން އަންނަ ދަރިންނަކީ މާތް ﷲ އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެއްވާފައިވާ އަގުބޮޑު ޖައުހަރެކެވެ. އެ ޖައުހަރު އަޅުގަނޑުމެނަށް ދެއްވާފައިވަނީ އެ ދެކޭ މީހުންގެ ލޮލަށާއި ހިތަށް ފިނިކަންލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ބައްޓަންކޮށް ސިފަޖެއްސުމަށެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ދަރިންނަކީ މައިންބަފައިނަނަށް މާތް ﷲ ހަވާލްކުރަށްވާ އަމާނަތެކެވެ. އެ އަމާނަތަށް ރައްކާތެރި ވެގެން މެނުވީ ، ދުނިޔެއާ އާޙިރަތުގައި…

ކިޔަވައިދިނުމުގައި ފައިދާހުރި އުކުޅުތަކާއި ގޮތްތައް ބޭނުންކުރުން

ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ ނޭންގޭ ބަޔަކަށް އެއްޗެއް އޮޅުން ފިލުވާދިނުމެވެ. އެހެންކަމުން ހަމައެކަނި މުދައްރިސަކު ކްލާހަށް އައިސް ލެކްޗަރ ދިނުމަކުން ކުދިންނަށް އެއްޗެއް އެނގުނު ކަމަކަށްނުވާނެއެވެ. އަދި މުދައްރިސަކު ހުސްގަޑި ފުރާލުމަށް ކްލާހަށް އައިސް ކިޔަވައި ދިނަކަސް ކިޔަވައިދިނުމުގެ މަގްސަދު ހާސިލްވީ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. ކިޔަވައި ދިނުމުގެ މަގްސަދު ހާސިލްވާނީ ކިޔަވައިދެވޭ އެއްޗެއް ދަރިވަރުންނަށް ފަހުމް…