ނ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ!

ކެންސަރ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ނ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިމަހުގެ 24 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި ސްކްރީން ކުރާނީ އަނގައިގެ ކެންސަރަށާއި އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށެވެ. ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ 18 އަހަރުން މަތީގެ ބޭފުޅުންނަށް އެކަންޏެވެ. މި ސްކްރީނިންގ…

ދުވަސްކޮޅެއްގެ މެދު ކެނޑުމަށްފަހު މިލަދޫ.ކޮމް އެނބުރި އައުން

ތޮށަލި ދުޅައަށް ދުނިޔޭގައި ދަތުރު ކުރަމުންދާއިއިރު އަޑިގަނޑަކަށް ފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެއެވެ. އެއީ ދުނިޔަވީ ޤާނޫނެވެ. ދުވަސްކޮޅެއްގެ މެެދުކެނޑުމަށްފަހު މިލަދޫ ޑޮޓް ކޮމް އެނބުރި މިއައީ އައު އުންމީދު ތަކަކާއި ލަނޑުދަނޑި ތަކަކާއި އެކުއެވެ. ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތުގެ ރަސްމަގު، އިންޓަނެޓްގައި މިލަދުއަށް ޚާއްސަ ވެބްސައިޓެއްގެ ގޮތުގައި މިލަދޫ ޑޮޓް ކޮމް އެނބުރި މިއައީ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާނެ…

سورة القارعة- ޤާރިޢާ ސޫރަތުގެ ތަފްޞީލް

بسم الله الرحمن الرحيم.  ރަޙުމާން ވަންތަ ރަޙީމްވަންތަ ﷲގެ އިސްމުފުޅުން ފަށަމެވެ. سورة القارعة- ޤާރިޢާ ސޫރަތް. މިއީ މައްކީ (މައްކާގައި ބާވާލެއްވުނު) ސޫރަތެކެވެ. މި ސޫރަތުގެ ނަން: މިސޫރަތަށް ކިޔެނީ ސޫރަތުލް ޤާރިޢާއެވެ. އެއީ  (އެގޮތަށް ފެށިފައިވަނީ) ސޫރަތްމަތިވެރިކޮށް މީސްތަކުންނަށް އިންޒާރުދެއްވުމަށްޓަކައި އެނަމުން ސޫރަތުން ފެށިފައިވާތީއެވެ. އެއީ ސޫރަތުލް ޙާއްޤާވެސް ފެށިފައިވާ ފަދައިންނެވެ. އަދި…

ގެއްލުނު ޒުވާނާ މޫދުން ހޯދައިިފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ނ.މިލަދޫ ބުލްބުލާގޭ އަޙްމަދު މަލާޒު ހޯދައިފިއެވެ. އަޙްމަދު ފެނިފައިވަނީ އޭނާހޯދަން ފަތާފައި އަދި ޑިންގީގައި ނިކުމެ އުޅުނު އޭނާގެ އާއިލާއާއި ހެޔޮއެދޭ މީހުންނަށް މިރޭ 8:30 ހާއިރު ނ.މިލަދޫގެ އިރުއުތުރުފަރާތުން ކަރަންކާގެއާ ދިމާ މޫދުން ފަތަނިކޮށް ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހުނާ ހަވާލާދީ މިލަދޫނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދިންފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިލަދޫ ނޫހަށް މަޢުލޫމަތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި…

ޗެނަލް 13 ގެ ސިއީއޯ އަކަށް ޣައްސާން ހަމަޖައްސައިފި

ސަރުކާރުގެ ޚަބަރުތަކާއި ސަރުކާރުންހިންގަވާ ކަންކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތުގެނެސްދޭ އަމިއްލަ ޓީވީ ޗެނަލް، ޗެނަލް 13 ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަކަށް މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް ޙަސަން ޣައްސާން ހަމަޖެއްސިކަން މިލަދޫ ނޫހަށް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ. ޗެނަލް 13 ގެ ސީއީއޯ އަކަށް ބުރާސްފަތިދުވަހު ޣައްސާން ހަމަޖައްސާފައިވާ އިރު އޭނާ ވަނީ އެޗެނަލްގައި 3 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ. މި ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި…

މިލަދޫ ނަމުގައި މުޅިން އައު ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗް ކޮށްފި

މިލަދޫ ނަމުގައި ތަފާތު ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު އަދި މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުމާ ގުޅޭ މިލަދޫއަށް ޚާއްސަ ޚަބަރާ މަޢުލޫމާތުގެ ވެބްސައިޓެއް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ. މިއަދުގެ މެންދުރުފަހު ލޯންޗުކުރި މިވެބް ސައިޓުގައި މިލަދޫގެ ޚަބަރާއި ފުޓުބޯޅަ އަދި މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކޮލަމެއްވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ކޮލަމެއް ވަކީން ނ.އަތޮޅުގެ މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމަށް ޚާއްސަކުރެވިފައެވެ. ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން…