ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ – ހިތި ނިމުން

މުސްލިމު ދެމަފިރައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިއެކެވެ. ދުނިޔޭގައި އޭނާ އެދޭނަމަ އެދޭ އެންމެހާ އުފާތަކާއި އަރާމު އޭނާއަށް ހޯދާ ދެއެވެ. މައިންބަފައިންގެ މުއްސަނދިކަމުގައި، ފައިސާއާއި މުދަލުގައި ފީނާ ފަތަމުން ދިޔަ ޒުވާނާއާއި ވަރުގަދަ އިމްތިޙާނަކާ ކުރިމަތި ލާން ޖެހިއްޖެއެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅޭ ބޮޑުގެއާއި ވަރަށް ކައިރީގައި ހުންނަ މިސްކިތެކެވެ. ޒުވާނާ އެމަގުން ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެއަކަސް…