ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މުނިސްޕަލްކުރާނަން، އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ރަށުގައި އިތުރު ވަޒީފާތައް އުފައްދާނަން: މުއުމިނާ ޞާލިޙް

އަބަދުވެސް އުއްމީދު ކުރަނީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގައި ކުރީސަފުގައިހުރެ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފަހި ފުރުޞަތަކަށް ކަމަށާއި މީގެކުރިންވެސް މިފަދަ ފުރުޞަތަކަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ ކައިރިއަށް އައިފަދައިން މިފަަހަރު މިއައީ އައު އުއްމީދުތަކާއެކު ކަމަށާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ 33 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ނިންމުމަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށްކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ…

ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ މަފްހޫމަކީ ރަށު އިޤްތިސާދުކަން އެހެން ޕާޓީތަކަށް އޮޅިފައި އޮންނާތީ ހައިރާނެއް ނުވޭ – މޯކީ

ރައްޔިތުން ފޮނި އުއްމީދުތަކާއެކު ހޮވާ ކައުންސިލެއްގައި ތަސައްވުރެއް އޮންނަންވާނެ ކަމަށާއި، މިލަދޫގައި ދެން އުފެދިގެން އަންނަ އޭނާވެސް ހިމެނޭ އެމްޑީޕީ ކައުންސިލް ވެގެންދާނީ މިދިޔަ 10 އަހަރުންވެސް ނުގެނެވުނު ރަށްވެހި ތަރައްޤީ ގެނެސްދޭނެ މުރާލި ކައުންސިލަކަށް ކަމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ މައިޕާޓީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޓިކެޓްގައި މިލަދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރު 12 މުހަމައްމަދު ޙުސައިން (މޯކީ) ބުނެފިއެވެ.…

މިލަދޫގައި ކައުންސިލް އިދާރާއެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވަރްމެންޓް އޮތޯރިޓީ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން ނ. މިލަދޫގައި ކައުންސިލް އިދާރާއެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކައުންސިލްއާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 01 އޭޕްރިލް 2021 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އޮންލައިން…

މި އަންނަނީ ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކުރަން. ޒުވާން އަންހެން ކުދިންގެ ހުރި އުދާސްތަކަށް ޙައްލެއްލިބޭނެ – އައިސްޓީ

ދެން އުފެދިގެންއަންނަ ، އޭނާ ހިމެނޭ އެމް.ޑީ.ޕީ ކައުންސިލުން ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަކޮށް އިތުރުކުރާނެކަމަށް ސަރުކާރުހިންގާ މައިޕާޓީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ޓިކެޓްގައި ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓްނަންބަރު 8 އައިޝަތު ޙަސަން (އައިސްޓީ) ބުނެފިއެވެ. މިލަދޫ ޑޮޓްކޮމް އާއި ވާހަކަދައްކަމުން އައިސްޓީ ބުނީ، ރަށްވެހިކަމުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިލަދޫއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތަށް…

އިންތިޚާބު ފޯރި ގަދަޔަސް، އިޖުތިމާޢީ މިންގަޑުން ބޭރުވަންޏާ އެއްބާރުލުން ނުދޭނަން: ފިޑޯ

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ފޯރި ކިިތަންމެ ގަދަވިނަމަވެސް އާއްމު އިޖުތިމާޢީ މިންގަނޑުން ބޭރުން ހިންގާ އެއްވެސްކަމަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭނެކަމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިއަށް ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާ  ކެނޑިޑޭޓް ނަންބަރ 11 ޙުސެއިން ޢަލީ (ފިޑޯ) ބުނެފިއެވެ. މިލަދޫގެ މަޤްބޫލް އިޖުތިމާޢީ އެކްޓިވިސްޓް ފިޑޯ މިލަދޫ ޑޮޓްކޮމް އަށް ދިން…

ބޭބީ ނާސަރީއާއި މަތީތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގައިވެސް ކައުންސިލް އިންވެސްޓްކުރާނެ – ނަޝާޔާ

ބޭބީ ނާސަރީއާއި މަތީތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގައިވެސް ކައުންސިލް އިންވެސްޓްކުރާނެ ކަމަށް މިލަދޫ ކައުންސިލުގެ އަންހެނުންގެ ގޮނޑިޔަށް ވާދަކުރާ މަރިޔަމް ނަޝާޔާ (ނަޝް) ބުނެފިއެވެ. މިލަދޫ ޑޮޓްކޮމް އަށް ދިން ޚާއްސަ އިންޓަވިއުގައި ނަޝް ބުނީ ތަރައްޤީ އަކީ ޠަބީޢީ އިންސާނީ ޤުދުރަތީވަންތަ ކަމެއްކަމަށާއި ޤައުމުތައް ތަރައްޤީވެފައި ހުރީ އެޤައުމުތައް ޤުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައި އޮތްގޮތާއި އޮތްތަނާ ގުޅިގެންކަމަށާއި،…

ޚުތުބާ ކިޔަން އިމާމު މީހާ ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދު ކޮއްލާފައި އިށީނުމެވެ.

ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދު ނުވަތަ މިސްކިތަށް ވަނުމާއި އެކު ކުރާ ދެ ރަކުޢަތަކީ މުސްތަހައްބު ކަމެކެވެ. އެއީ ވާޖިބެއް ނޫނެވެ. ހުކުރު ޚުތުބާ ކިޔަން އިމާމު މީހާ ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދު ކޮއްލާފައި އިށީނުމެވެ. އެކަމުގެ ދަލީލަކީ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: " جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ…

ބަލިން ނެގެޓިވް ވެވެން އޮތީ ޕޮޒިޓިވް ކޮށް ވިސްނައިގެނެވެ

ދުނިޔޭގައި ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާތެރިކަން މިއަދު މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ވެސް ފޯރާފައެވެ. ފުރަމާލެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފެނުނު ކޯވިޑް 19 ގެ ކޭސް އާއިއެކު މުޅި ރާއްޖެ ބިރުވެރި ކަމެއްގެ ތެރޭގައި ލޮކްޑައުންވެ ދިވެހިން ދުވަހަކުވެސް އުންމީދު ނުކުރާ ހާލަތަކަށް މުޅި ގައުމު މިވަނީ ގޮސްފައެވެ. ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރު ވަމުންދާ ކޭސް ތަކާއި އެކު ދިވެހިންގެ…

ނ. އަތޮޅު ތިން ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު އަޅަން ނިންމަވައިފި

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ނ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީ ކުރަން ނިންމާ ޔޫތް މިނިސްޓަރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް އެކަން އިޢުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ 10 ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްޤީ ކުރަންހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.  އަދި ހަ ރަށުގެ ތެރޭގައި ނ.ފޮއްދޫ، ނ.މިލަދޫ، އަދި ނ.މާފަރު ހިމެނެއެވެ. މި…

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ – ހިތި ނިމުން

މުސްލިމު ދެމަފިރައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިއެކެވެ. ދުނިޔޭގައި އޭނާ އެދޭނަމަ އެދޭ އެންމެހާ އުފާތަކާއި އަރާމު އޭނާއަށް ހޯދާ ދެއެވެ. މައިންބަފައިންގެ މުއްސަނދިކަމުގައި، ފައިސާއާއި މުދަލުގައި ފީނާ ފަތަމުން ދިޔަ ޒުވާނާއާއި ވަރުގަދަ އިމްތިޙާނަކާ ކުރިމަތި ލާން ޖެހިއްޖެއެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅޭ ބޮޑުގެއާއި ވަރަށް ކައިރީގައި ހުންނަ މިސްކިތެކެވެ. ޒުވާނާ އެމަގުން ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެއަކަސް…