ގެއްލުނު ޒުވާނާ މޫދުން ހޯދައިިފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ނ.މިލަދޫ ބުލްބުލާގޭ އަޙްމަދު މަލާޒު ހޯދައިފިއެވެ. އަޙްމަދު ފެނިފައިވަނީ އޭނާހޯދަން ފަތާފައި އަދި ޑިންގީގައި ނިކުމެ އުޅުނު އޭނާގެ އާއިލާއާއި ހެޔޮއެދޭ މީހުންނަށް މިރޭ 8:30 ހާއިރު ނ.މިލަދޫގެ އިރުއުތުރުފަރާތުން ކަރަންކާގެއާ ދިމާ މޫދުން ފަތަނިކޮށް ކަމަށް މަންޒަރު ދުށް މީހުނާ ހަވާލާދީ މިލަދޫނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ދިންފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިލަދޫ ނޫހަށް މަޢުލޫމަތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އަޙްމަދު ގެއްލިފައިވަނީ މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 7:25 އެހާއިރު އެވެ. މިކަމާގުޅިގެން ރަސްމީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބަހެއް އަދިވަނީ ލިބޭގޮތް ނުވެފައެވެ.

ޚިޔާލު ފާޅުކުރަށްވާ