ކޮވިޑް 19

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޑިސީސް 2019 ނުވަތަ ކޮޮވިޑް 19ގެ އަލާމާތްތައް ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ ޗައިނާގެ ހޫބޭ ޕްރޮވިންސްގެ ވުހާން ސިޓީގެ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން 2019 ޑިސެންބަރު މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ރަސްމީ ލިޔުންތަކުން ދައްކައެވެ.…

ދީން

އާންމު ލިޔުން

ދުވަހުގެ ފޮޓޯ

މިލަދޫގެ ރަައްޔިތުން ރަށުތެރެއާއި ރަށުގެ އަތިރިމަތި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފޯރީގައި ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ޚަބަރު

ހުރިހާ ޚަބަރުތައް