ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މުނިސްޕަލްކުރާނަން، އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ރަށުގައި އިތުރު ވަޒީފާތައް އުފައްދާނަން: މުއުމިނާ ޞާލިޙް

އަބަދުވެސް އުއްމީދު ކުރަނީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގައި ކުރީސަފުގައިހުރެ ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ފަހި ފުރުޞަތަކަށް ކަމަށާއި މީގެކުރިންވެސް މިފަދަ ފުރުޞަތަކަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ ކައިރިއަށް އައިފަދައިން މިފަަހަރު މިއައީ އައު އުއްމީދުތަކާއެކު ކަމަށާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ 33 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީން ނިންމުމަކީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށްކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެ…

ދީން

ޚުތުބާ ކިޔަން އިމާމު މީހާ ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދު ކޮއްލާފައި…

ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދު ނުވަތަ މިސްކިތަށް ވަނުމާއި އެކު ކުރާ ދެ ރަކުޢަތަކީ މުސްތަހައްބު ކަމެކެވެ. އެއީ ވާޖިބެއް ނޫނެވެ. ހުކުރު ޚުތުބާ ކިޔަން އިމާމު މީހާ ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ތަޙިއްޔަތުލް މަސްޖިދު ކޮއްލާފައި އިށީނުމެވެ. އެކަމުގެ…

އާންމު ލިޔުން

ކިޔަވައިދިނުމުގައި ފައިދާހުރި އުކުޅުތަކާއި ގޮތްތައް ބޭނުންކުރުން

ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ބޭނުމަކީ ނޭންގޭ ބަޔަކަށް އެއްޗެއް އޮޅުން ފިލުވާދިނުމެވެ. އެހެންކަމުން ހަމައެކަނި މުދައްރިސަކު ކްލާހަށް އައިސް ލެކްޗަރ ދިނުމަކުން ކުދިންނަށް އެއްޗެއް އެނގުނު ކަމަކަށްނުވާނެއެވެ. އަދި މުދައްރިސަކު ހުސްގަޑި ފުރާލުމަށް ކްލާހަށް އައިސް…

ވާހަކަ

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ – ހިތި ނިމުން

މުސްލިމު ދެމަފިރައެއްގެ ހުރި ހަމައެކަނި ފިރިހެން ދަރިއެކެވެ. ދުނިޔޭގައި އޭނާ އެދޭނަމަ އެދޭ އެންމެހާ އުފާތަކާއި އަރާމު އޭނާއަށް ހޯދާ ދެއެވެ. މައިންބަފައިންގެ މުއްސަނދިކަމުގައި، ފައިސާއާއި މުދަލުގައި ފީނާ ފަތަމުން ދިޔަ ޒުވާނާއާއި ވަރުގަދަ އިމްތިޙާނަކާ…

MOBILE DESIGN

އާންމު ލިޔުން

ދީން

ވާހަކަ

އިތުރު ޚަބަރުތައް