2019 ދެމަގުންވެސް ނިކުމެވެނީ ކޮޅުކެހި މާލަމަށް

މަޖިލިސް ކެމްޕޭނަށް އެކިފަރާތް ތަކުން ކުރާ ޚަރަދުގެ ވާހަކަ އަކީ ޢާއްމު އެހެނަސް އެކަމާ ރައްޔިތުން ނުހަނު މަދުންނޫނީ ވިސްނާ ކަމެއްނޫނެވެ. އެވަރު ކަމަކާ ވިސްނާނެ އަވައްޖެއްވާނީ އާއިލާއާއި…

ރިޕޯޓް

ދީން

އައްޝައިޚް ސުލައިމާން އިބްނު ނާޞިރް އިބްނު ޢަބްދުﷲ އަލް-ޢުލްވާން

އަޅުވެރިޔަކާއި އަޅާކިޔާއިރު ޢިލްމުވެރިއެއްގެ ފައިދާގެ މިސާލަކީ ތަރިތަކާއި އަޅާކިޔާއިރު 14 ވިލޭރޭގެ ހަނދުފަދަ…

ފޮޓޯ

އާންމު ލިޔުން

އާންމު ލިޔުން

ކުޅިވަރު